Valfrihet utan valmöjligheter?

01.11.2017 kl. 12:19
BLOGG - Förändringarna i det nya förslaget till valfrihetslag är egentligen försvinnande små. Det här kan ses som intressant då man tänker på att grundlagsutskottets utlåtande om valfrihetslagen var omfattande och kritiken var rätt så massiv.

1.11.2017 blogginlägg

Valfrihet utan valmöjligheter?

Förändringarna i det nya förslaget till valfrihetslag är egentligen försvinnande små. Det här kan ses som intressant då man tänker på att grundlagsutskottets utlåtande om valfrihetslagen var omfattande och kritiken var rätt så massiv. Den största och mest betydande förändringen är naturligtvis justeringen av tidtabellen. Det att reformen nu planeras ske gradvis är välkommet och mycket behövligt för att reformen alls ska ha en realistisk möjlighet att fungera. En annan mycket viktig och väsentlig förändring är naturligtvis avskaffandet av bolagiseringstvång för verksamhet inom de så kallade direktvalstjänsterna. Det att bolagiseringstvånget nu skulle vara helt slopat kan däremot ses som en sanning med modifikation.

 

Valfrihetsmodellen i den föreslagna vårdreformen innehåller flera olika inslag av helt nya element sett ur finländsk synvinkel. Valfrihetsmodellen är naturligtvis helt unik i sig. Också modellen för användandet av kundsedel och införandet av personlig budget är två exempel på nya inslag. Båda går ut på att man själv ska få välja vem som utför den service man behöver. Det i sig är en välkommen tanke som långt följer dagens behov och förväntningar. Kruxet är att man inte kan välja offentligt producerad service, så till vida att den inte är bolagiserad. Här kvarstår alltså ett ”dolt bolagiseringstvång”. Vill det offentliga tävla om samma kunder som de privata och använda sina resurser effektivt, måste de fortsättningsvis bolagisera sin verksamhet.

Den modell för valfrihet som presenterats skapar en situation där det läggs en enorm press på det offentliga att hela tiden kunna anpassa sin verksamhet i förhållande till de privata aktörerna som finns i landskapet. Om en större mängd invånare bestämmer sig för att plötsligt använda sig av kirurgi inom den privata sektorn då valfriheten träder ikraft, får detta onekligen konsekvenser för det offentliga. Kommer det att vara kostnadseffektivt? Klarar det offentliga av att anpassa sig till det privatas vara eller icke vara som aktör på marknaden? Ojämlikheten i den här modellen är att det privata när som helst kan dra sig ur, medan det offentliga står kvar med allt ansvar.

 

Vilka valmöjligheter kommer det då att finnas för de som beviljas personlig budget och bor på glesbygden? Utanför stadskärnorna är det offentliga ofta den enda serviceproducenten. Kommer dessa personer i praktiken inte att kunna välja att använda sig av personlig budget? På pappret har man ”räddat” situationen genom att ge landskapet tillstånd att i dylika fall ge personer med personlig budget möjlighet att använda sig av offentlig service. Hur ser då detta ut ur ett landskaps perspektiv? Kan invånare i ett landskap behandlas olika beroende på var i landskapet man bor? Ska man eller ens kan man - utgående ifrån boningsort - ha olika tillgång till service? Var inte just det här en av orsakerna till hela reformen? Att alla skulle ha tillgång till jämlik service. Och ja, på tal om tillgång till jämlik service. När det gäller kundsedlar och personlig budget ska landskapet  ”så långt som möjligt” se till att tjänsterna finns tillgängliga på både finska och svenska. Det här duger inte. Är det ens grundlagsenligt att ett tvåspråkigt landskap inte ens har skyldighet att se till att service produceras på landskapets bägge språk?

 

Den största utmaningen för den enskilda individen kommer trots allt inte att vara om man får vård eller inte i framtiden. Det kommer säkert att ordna sig på sätt eller annat. Den största utmaningen ligger kort och gott i att förstå vilka alla valmöjligheter man får, vad allt som kan och ska väljas och vad som händer om man inte gör ett aktivt val. Den föreslagna valfrihetsmodellen avviker så pass mycket från vårt nuvarande system och andra valfrihetssystem att det kommer att ligga en enorm utmaning i att få det finländska folket att förstå reformen. För att kunna tala om en riktig valfrihet innebär det att man måste ha både tillgång till olika valmöjligheter och kunskap om vad som kan väljas. Här har vi den största problematiken - ur användarens synvinkel - i ett nötskal.

Den som behöver vården som mest, är den som själv ska fatta en mängd beslut. Det här kan nog ur den enskilda patientens synvinkel ses som ett systemfel. Då man är som sjukast, orkar man inte göra en massa val utan vill att allt ska fungera och att man får hjälp. Det samma gäller äldre som också är i behov av en mer omfattande vård. Deras energi ska inte behöva gå åt till att förstå ett invecklat och byråkratiskt system, utan att få den vård de behöver och är berättigade till.

 

Man kan inte annat än beundra den ambitionsnivå som funnits när vård- och landskapsreformen fick sin början. Samtidigt måste man också ifrågasätta tilltron till det egna agerande och kunskapen om gott lagstiftningsarbete. Där är vi nu. För andra gången på drygt ett halvår har vi fått valfrihetslagen framför oss och bereds igen möjlighet att uttala oss om dess innehåll. Regeringens lyhördhet under utlåtanderundan i våras var obefintlig, vilket resulterade i att valfrihetslagen fick tummen ner i grundlagsutskottet. Nu har regeringen lovat vara mer lyhörd. Vilket politiskt utrymme för lyhördhet det de facto finns, återstår att se.

 

Sandra Bergqvist

Dags att tala om hur vården mår

INSÄNDARE. Under de senaste dagarna har vi fått ta del av hur stora vårdbolag optimerar sin vinst på bekostnad av de äldres välmående. Systematiskt fusk med turlistor, underbemanning och vanvård har satts i system för att bolagen ska göra största möjliga vinst.Läs mera »
Sandra Bergqvist
01.02.2019 kl. 14:24

Bergqvist: Danmark flyttar vården från landskap till kommuner – vi ska ta lärdom av deras misstag!

PRESSMEDDELANDE. Då den aktuella vård- och landskapsreformen skulle skapas åkte ett flertal delegationer till Danmark för att ta del av deras modell med regioner som ansvarar över vården. Nu väljer Danmark att helt ändra riktning. De vill skrota regionerna och istället ge ett större ansvar åt kommunerna.Läs mera »
Sandra Bergqvist
18.01.2019 kl. 14:32

Ständigt reformhot plågar vården

INSÄNDARE. Under de fyra senaste regeringsperioderna har reformhoten för kommunerna varit en ständig huvudvärk. Först skulle kommuner slås ihop, sen skulle kommuner vara av en viss storlek för att få behålla vården och nu hotas vården helt att flytta från kommunerna. Läs mera »
Sandra Bergqvist
24.11.2018 kl. 06:20

Anförande under partidagen 2018

ANFÖRANDE - Bästa ordförande, gäster och SFP:are Sedan senaste partidag har vi i den finländska politiken fått uppleva både flygpiruetter och bakluckefärder. Något som hör hemma i Bondfilmer och netflixserier - inte i ett ansvarstagande samhälleLäs mera »
Sandra Bergqvist
26.05.2018 kl. 00:13

SFP - ja till diskussion, nej till billig kohandel

INSÄNDARE - SDP:s Kyösti Kurvinen frågar sig i ÅU 3.5.2018 om SFP är villiga att förhandla med statsminister Sipilä när det gäller vård- och landskapsreformen. Svaret är enkelt. Ett ansvarstagande och konstruktivt parti som SFP är alltid villiga att lyssna och diskutera. Läs mera »
Sandra Bergqvist
04.05.2018 kl. 11:51

Vad har vi för val?

KOLUMN TILL SFP I NYLANDS MÅNADSBREV - Landskapsvalet är tänkt att äga rum om knappa åtta månader. Det blir ett helt nytt val till en helt ny förvaltningsnivå. Hälsovården och valfriheten har redan länge debatterats häftigt, men det man inte pratat om är själva landskapsförvaltningen och hur den ska se ut.Läs mera »
Sandra Bergqvist
15.03.2018 kl. 13:14

Vårdreformen glömmer svenskan

INSÄNDARE - Igår överlämnade regeringen det omarbetade förslaget till valfrihetslag till riksdagen. Lagen har redan länge debatterats och kritiserats för dess omfattande fel och brister. De mål som sattes upp då man började med reformen - en mer jämlik vård, bättre integration av vårdtjänster och ekonomiska inbesparingar - har kritiserats av otaliga experter och det råder en bred opinion om att detta inte kommer att uppnås.Läs mera »
Sandra Bergqvist
09.03.2018 kl. 07:59

Diskussion om landskapsnämnder behövs

PRESSMEDDELANDE - SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist välkomnar SLC-ordförande Mats Nylunds förslag om att inrätta landsbygdsnämnder i de nya landskapen.Läs mera »
Sandra Bergqvist
27.02.2018 kl. 11:13

De nya landskapen - byråkratiorgan med kringskuren makt?

KOLUMN TILL TIDNINGEN ABOA - Om regeringens lagförslag gällande vård- och landskapsreformen godkänns under våren och försommaren 2018, står vi inför en enorm förvaltningsreform. All social- och hälsovård flyttas från kommunerna till de nya landskapen. Likaså räddningsverken, TE-centralerna och NTM-centralerna. Från och med 1.1.2019 – alltså om knappt ett år – förväntas vi ha en helt ny förvaltningsnivå i Finland.Läs mera »
Sandra Bergqvist
12.01.2018 kl. 00:17

Bred front för svenskan

INSÄNDARE - Nu då frågan om försöken med frivillig skolsvenska i finska skolor behandlas i riksdagen och dess kulturutskott är det viktigt med en bred front för svenskan. Det är en illa dold hemlighet att det här försöket ingår i de anti-svenska krafternas långsiktsplan för att i första hand göra skolsvenskan frivillig, sedan avskaffa språkkraven på tjänstemän och i sista hand avskaffa svenskan som nationalspråk. Det här är en fråga där vi inte ska ge lillfingret, för då kommer de snabbt att ta hela handen.Läs mera »
Sandra Bergqvist
29.11.2017 kl. 15:19

Skynda långsamt kan bli billigare

BLOGG - Vi har i över tio års tid haft en reformiver där stora linjedragningar har ritats upp för det finländska kommunfältet. Gång på gång har vi sett reformerna snubbla på mållinjen. De mest kritiska rösterna varnar för att även den stora vård- och landskapsreformen kommer att möta samma öde. I det här skedet måste man ju fråga sig vad det är som gör att vi inte klarar av att genomföra reformer i vårt land?Läs mera »
Sandra Bergqvist
15.09.2017 kl. 08:56

Frågetecknen kring vårdreformen blir allt fler

PRESSMEDDELANDE - Enligt SFP:s partistyrelsemedlem Sandra Bergqvist är vårdreformen ett hastverk i sin nuvarande form. Ny praktiska problem dyker ständigt upp. Det blir allt klarare att vårdreformen är ett hastverk som saknar relevanta konsekvensbedömningar, grundliga utvärderingar och ett omsorgsfullt lagstiftningsarbete, sade Sandra Bergqvist, SFP:s partistyrelsemedlem, under helgens partifullmäktigemöte.Läs mera »
Sandra Bergqvist
08.05.2017 kl. 08:36

Om vi hade en ansvarsfull regering...

INSÄNDARE - Så kom då äntligen beslutet som hela skärgården önskat, men knappt vågat hoppas på. Det blir inget av de avgifter som minister Berner föreslog. Efter veckor av ovisshet kom äntligen det efterlängtade beskedet. Det rådde rent av en liten glädjeyra där man föreslog såväl gemensam skål som festflaggning. Detta trots att skärgårdsbefolkningen aldrig ens borde försättas i en liknande situation.Läs mera »
Sandra Bergqvist
13.02.2017 kl. 08:13

Regeringen är välkommen till verklighetens skärgård!

INSÄNDARE - Än en gång har regeringen med stor tydlighet visat att kunskaperna om skärgården och skärgårdsförhållanden är synnerligen bristfälliga. Ett bevis var förslaget gällande införande av båtskatt och nyligen kom följande klara bevis i form av ett förslag gällande avgiftsbelagd förbindelsebåtstrafik.Läs mera »
Sandra Bergqvist
18.11.2016 kl. 08:21

Är kommunerna regeringens slavar?

BLOGG - Redan tidigare har vi hört stark kritik från landsbygden mot den nya vård- och landskapsreformen. Nu börjar vi också höra allt mer kritiska röster från de stora städerna. Sällan brukar stad och landsbygd reagera unisont, men nu verkar de göra det – om än av lite olika orsaker.Läs mera »
Sandra Bergqvist
04.11.2016 kl. 08:58

Kommunerna - regeringens slavar..?

BLOGG - Redan tidigare har vi hört stark kritik från landsbygden mot den nya vård- och landskapsreformen. Nu börjar vi också höra allt mer kritiska röster från de stora städerna. Sällan brukar stad och landsbygd reagera unisont, men det verkar de göra nu - om än av lite olika orsaker.Läs mera »
Sandra Bergqvist
04.11.2016 kl. 00:14

Kommer valfriheten ens att nå glesbygden?

BLOGG - Trots att vi ännu inte exakt vet hur valfriheten inom vården i framtiden kommer att se ut, orsakar den utan tvivel en massa frågor. Tanken är att vi i framtiden ska få möjlighet att själva välja vårdproducent. Som reformen nu är uppbyggd kan man fråga sej om valfriheten i praktiken alls kommer att utsträcka sej till glesbygden?Läs mera »
Sandra Bergqvist
19.10.2016 kl. 09:01

Skärgården för liten, ointressant och perifer?

INSÄNDARE - När regeringen planerar och genomför en av efterkrigstidens största reformer, måste den vara noggrann med att skapa förutsättningar för att den verkligen ska lyckas. Att bara skriva en lagtext som säger vad som ska beaktas räcker inte. Man måste också skapa verkliga förutsättningar för att verksamheten ska bli det som den är tänkt att vara.Läs mera »
Sandra Bergqvist
21.09.2016 kl. 08:22