De nya landskapen - byråkratiorgan med kringskuren makt?

12.01.2018 kl. 00:17
KOLUMN TILL TIDNINGEN ABOA -
Om regeringens lagförslag gällande vård- och landskapsreformen godkänns under våren och försommaren 2018, står vi inför en enorm förvaltningsreform. All social- och hälsovård flyttas från kommunerna till de nya landskapen. Likaså räddningsverken, TE-centralerna och NTM-centralerna. Från och med 1.1.2019 – alltså om knappt ett år – förväntas vi ha en helt ny förvaltningsnivå i Finland.

12.1.2018 Text till tidningen ABOA 

De nya landskapen - byråkratiorgan med kringskuren makt?

Om regeringens lagförslag gällande vård- och landskapsreformen godkänns under våren och försommaren 2018, står vi inför en enorm förvaltningsreform. All social- och hälsovård flyttas från kommunerna till de nya landskapen. Likaså räddningsverken, TE-centralerna och NTM-centralerna. Från och med 1.1.2019 – alltså om knappt ett år – förväntas vi ha en helt ny förvaltningsnivå i Finland.

De kommande landskapen ska fungera på ganska samma sätt som kommunerna. Enligt nuvarande tidtabell är det tänkt att det i oktober 2018 ska hållas landskapsval och att vi i Egentliga Finland då ska välja in 79 landskapsfullmäktigeledamöter som ska styra vårt landskap. Där kommer vi till en väsentlig fråga. Hur mycket makt att styra och besluta om sina egna angelägenheter kommer landskapen att ha i framtiden?

En stor skillnad mellan kommunerna och de framtida landskapen är att landskapen inte kommer att ha beskattningsrätt, utan finansieras helt och hållet av staten. Landskapens rätt att besluta om den interna förvaltningen är delvis begränsad, likaså dess rätt att ingå avtal. Samtidigt finns det en väldigt sträng finansieringsram och skyldighet att täcka underskott. När det gäller ordnande av social- och hälsovårdstjänster så har dessutom statsrådet och social- och hälsovårdsministeriet omfattande, öppna och tolkningsbara befogenheter att styra både landskapens operativa verksamhet och dess beslutsfattande.

 

I nuläget är det ännu oklart hur det exakt kommer att bli. Regeringen förväntas lämna hela lagförslaget till riksdagen i mars och senast då får vi veta dess kompletta innehåll. Faktum är att om lagförslaget godkänns utan större ändringar, finns det en uppenbar risk att landskapen blir stora byråkratiska organisationer med en mycket kringskuren självstyrelse.

Sandra Bergqvist